คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต นิเทศงาน ติดตาม และหารือการดำเนินงานงานตามภารกิจในระดับจังหวัด พร้อมขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในระดับพื้นที่

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ประชุมนิเทศติดตาม และหารือการดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ ในระดับจังหวัด การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของจังหวัด และการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมฯ ในพื้นที่ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นายสัณฐาน รัตนะ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

จากนั้นเวลา 13.30 น. ได้ประชุมร่วมกับ นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมี นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมชี้แจงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในระดับจังหวัดด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการนิเทศงาน และทำความเข้าใจการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมฯ อาทิ การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) แผนปฏิบัติการว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา (บ้าน วัด โรงเรียน) การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 การขับเคลื่อนพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และการคุ้มครองพยานในคดีอาญา นอกจากนี้ ยังได้สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรกรมฯ ในระดับพื้นที่ อีกด้วย