คุ้มครองสิทธิฯ ให้สัมภาษณ์ “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการขับเคลื่อนนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ ให้สัมภาษณ์ “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการขับเคลื่อนนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” เพื่อประกอบการศึกษาวิจัย

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. คุณเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ให้สัมภาษณ์กับ คุณชุณิภา เปิดโลกนิมิต นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom เพื่อประกอบการศึกษาวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการขับเคลื่อนนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรฯ ดังกล่าว

สำหรับการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงการดำเนินงานของ กรมฯ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ โดยเฉพาะสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อาทิ การจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ การอบรมให้ความรู้ภาคธุรกิจเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ ตลอดจนข้อท้าทาย ปัญหา และอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว เช่น การสร้างความเข้าใจต่อสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งข้อท้าทายในการผลักดันกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์ดังกล่าวจะถูกนำไปประมวลเพื่อประกอบการศึกษาวิจัยต่อไป