เครือข่ายคลัสเตอร์ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชิงเกษตรภาคกลาง จัดงาน “ถิ่นเกษตรของไทย หัวใจการท่องเที่ยว”

Travel&Hotel

สมาคมคลัสเตอร์ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชิงเกษตรภาคกลาง ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมงาน “ถิ่นเกษตรของไทย หัวใจการท่องเที่ยว”  เพื่อสร้างโอกาสขยายธุรกิจ พร้อมร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวภาคกลาง ของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน พบปะ แลกเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินธุรกิจ ณ ห้องราชศุภมิตร โรงแรมมิตรพันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

   สมาคมคลัสเตอร์ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชิงเกษตรภาคกลาง เปิดเผยว่า หลังจากทางสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ทั้ง 6 ภูมิภาคที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ จึงได้เตรียมความพร้อมและกำหนดให้มีการจัด กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบออฟไลน์ สำหรับ คลัสเตอร์ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชิงเกษตรภาคกลาง ซึ่งสมาคมฯ คาดหวังให้ ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภาคกลาง ได้ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็ง ผลักดันและส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมตัวเป็นคลัสเตอร์เดียวกัน เพื่อสร้างดำเนินแนวทาง และกลยุทธ์การตลาด ให้เป็นนักการค้ามืออาชีพที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ มีความเป็นผู้นำ มองเห็นความแตกต่าง และรู้จักนำเอาเทคโนโลยีสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถ และเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

               จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “ถิ่นเกษตรของไทย หัวใจการท่องเที่ยว” สมาคมฯ ต้องการเปิดเวทีให้ ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภาคกลาง ได้มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวความคิด รูปแบบ วิธีการ และแผนการดำเนินงานระหว่างกัน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ “อนาคตการท่องเที่ยวภาคกลาง กับการแข่งขันทางธุรกิจอย่างมั่นคง และ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรม” , การแสดงสินค้า และบริการเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง  

               และในงานยังได้มีการเปิดตัว แมสคอต สัญลักษณ์ประจำ คลัสเตอร์ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชิงเกษตรภาค ซึ่งมีชื่อว่า “พนา”  โดย ต้องการสื่อให้เห็นถึง ต้นไม้ที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อโลกใบนี้ ต้นไทม้คือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และยิ่งต้นไม้อยู่รวมกันหลายๆ ต้นเป็นจำนวนมาก (ป่า) ยิ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินนั้น มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ “พนา” ยังถือเมล็ดพันธุ์ ซึ่งสื่อให้เห็นถึง การเจริญเติบโต ความก้าวหน้า จากเมล็ดพันธุ์สู่การเป็นต้นไม้ใหญ่ สีของ “พนา” ยังแสดงถึง ความพอดี ความชุ่มชื้น สนุกสนาน ความสมดุล การถ่อมตัว   

               ซึ่งงานในวันนี้มุ่งเน้นการเชื่อมโยงในส่วนภูมิภาคให้เกิดความเข้มแข็ง และช่วยสร้างโอกาสทางการค้า ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ขยายโอกาสทางการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs ของภาคกลาง สามารถขยายตัวและดำเนินการต่อยอดไปในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ และก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสากลต่อไป