ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทาง Malcolm Baldrige (Thailand Quality Award- TQA)”

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร
“การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทาง Malcolm Baldrige (Thailand Quality Award- TQA)”

    ด้วยสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผน กลยุทธ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ    การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีจะส่งผลให้องค์กรโดดเด่น มีศักยภาพในการแข่งขัน และประสบความสำเร็จในระยะสั้นและระยะยาว รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิค และกระบวนการตัดสินรางวัล เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The

Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การสร้างกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับความท้าทาย และเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  การแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ รวมทั้งการคาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคตขององค์กรตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่ง สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงจัด  “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ตามมาตรฐานสากล :แนวทาง Malcolm Baldrige (Thailand Quality Award- TQA)” ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา