คุ้มครองสิทธิฯ นำเสนอผลการศึกษาฯ ตรากฎหมาย “พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ นำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย “พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. พร้อมอนุบัญญัติ” และเปิดให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ถึงวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นี้

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย “พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. พร้อมอนุบัญญัติ” ซึ่งจัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings

สำหรับการจัดประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณกรณ์ บุญมี และ ดร.ผ่องศรี เวสารัช ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชน นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ เลขามูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ยุติธรรมจังหวัดยะลา ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 251 คน ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.office.com/r/5MXaNUzpk3 ถึงวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ความคิดเห็นต่าง ๆ จะถูกนำไปปรับปรุงให้ร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป