คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ ครั้งที่ 1/2564

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงคู่มือฯ และแผนการดำเนินงานฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ พิจารณา

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 6-01 ชั้น 6 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี ศ.ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นรองประธาน และมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ และคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมถึงพิจารณาแผนการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ประจำปี 2564 นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาคู่มือการป้องกันการกระทำทรมานฯ สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน (ฉบับพกพา) รวมทั้งเห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกันฯ ปี 2564 (ช่วงครึ่งปีหลัง) อาทิ การฝึกอบรมนายทหารเหล่าทหารพระธรรมนูญ (ออนไลน์) การจัดอบรมหลักสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายรุ่นที่ 2 (ออนไลน์) การจัดอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและบุคการกรทางการแพทย์ ตามกรอบพิธีสารมินนิสโซต้าและพิธีสารอิสตัลบูล (ออนไลน์) การจัดทำคู่มือ WHO เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการสถานที่คุมขังในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในสถานที่คุมขัง และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ จะนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงคู่มือฯ และแผนการดำเนินงานฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ต่อไป