คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย สู่ระดับจังหวัด

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 6-01 อาคารกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะ คณะทำงานและเลขานุการ ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่งมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ คณะทำงานและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ คณะทำงานฯ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน ผู้แทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทฯลฯ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนใน 10 จังหวัดนำร่อง รายจังหวัด ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนของแต่ละหน่วยงานภายในจังหวัด เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึง แจ้งแผนการและแนวทางการขับเคลื่อนฯ ของแต่ละหน่วยงานภายในกรมฯ โดยในช่วงเช้า ได้ติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ และช่วงบ่าย ติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดสงขลา และหน่วยงานภายในจังหวัด รวม 45 หน่วยงาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานภายในจังหวัดในปีนี้และปีงบประมาณ 2565 และรับฟังปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป